Favorite nest Betekenis Tijd Gewicht Geslacht
Figo Bewondering 19.58  330 gr Reu
Fellow Kerel kameraad 20.20 453 gr Reu
Fedde Vrede  bescherming  20.25 412 gr Reu
Finn Mythologische naam  Fionn 20.50 416 gr Reu
Floki Viking 21.09 406 gr Reu
Freek Vredig machtig heerser 21.15 396 gr Reu
Floyd Grijs 21.40 432 gr Reu
Flynn Roodharige zoon 22.40 560 gr Reu
Ferry Dappere beschermer 22.49 512 gr Reu